PRIVATUMO POLITIKA

 • PRIVATUMO POLITIKA
  Duomenų rinkimas, jų tvarkymas ir teisė atsisakyti

  1. Bendrosios nuostatos
  1.1. Valdytojas UAB SATORA vertina ir gerbia kiekvieną internetinės parduotuvės www.good-price.lt Lankytoją ir Pirkėją, ir užtikrina kiekvieno Lankytojo ir Pirkėjo pateiktų asmens duomenų apsaugą ir tvarkymą taip kaip tai numato Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas.
  1.2. Ši privatumo politika reglamentuoja pagrindinius UAB SATORA klientų asmens duomenų rinkimo, naudojimo, tvarkymo bei saugojimo principus ir tvarką.
  1.3. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad naudodamasis internetinės parduotuvės www.good-price.lt svetaine, užsakydamas ir pirkdamas joje prekes, Pirkėjas sutinka su šiomis Privatumo politikos nuostatomis. Jeigu Pirkėjas nesutinka laikytis internetinės parduotuvės www.good-price.lt Privatumo politikos nuostatų, Pirkėjas negali toliau naudotis UAB SATORA internetinės parduotuvės svetaine.
  1.4. Naudodamiesi internetinės parduotuvės svetaine, taip pat užsisakydami prekes ir suteikdami įmonei savo asmens duomenis, Jūs sutinkate su šiomis Privatumo politikos nuostatomis. Su privatumo politika galima bet kada pakartotinai susipažinti Svetainėje paspaudus atitinkamą nuorodą.
  1.5. UAB SATORA turi teisę vienašališkai savo nuožiūra bet kuriuo metu keisti Privatumo politikos nuostatas. Bet koks Privatumo politikos nuostatų pakeitimas įsigalioja nuo jo paskelbimo internetinės parduotuvės www.good-price.lt dienos, todėl maloniai prašome perskaityti šias nuostatas kiekvieną kartą prieš pradedant naudotis mūsų įmonės paslaugomis. Jei perskaitę šias Privatumo politikos nuostatas nusprendžiate toliau naudotis internetinės parduotuvės teikiamomis galimybėmis, patvirtinate, kad su jomis sutinkate bei jas priimate.
  2. Naudojamos sąvokos
  2.1. Valdytojas – Įmonė, UAB SATORA, juridinio asmens kodas 147494215, PVM mokėtojo kodas LT474942113, adresas Tiekimo g. 4, LT-35100 Panevėžys, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
  2.2. Asmens duomenys – tai bet kokia informacija, susijusi su fiziniu asmeniu, kurio tapatybė yra nustatyta arba gali būti nustatyta, tai skirtinga informacija, kuri surinkta kartu gali atskleisti konkretaus asmens tapatybę. Duomenys iš kurių pašalinta asmeninė informacija, kurie yra užšifruoti ar kuriems yra suteikti pseudonimai, bet kuriuos galima panaudoti iš naujo nustatant asmens tapatybę.
  2.3. Duomenų subjektas – tai fizinis asmuo, įmonės klientas (įskaitant Lankytojus), kurio asmens duomenys yra renkami Įmonės.
  2.4. Duomenų subjekto sutikimas - bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto - Pirkėjo valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais, kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys.
  2.5. Duomenų tvarkymas – tai bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekamas veiksmas: duomenų rinkimas, naudojimas, tvarkymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, susipažinimas, naudojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.
  2.6. Duomenų tvarkytojas - fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri Duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis.
  3. Asmens duomenys, kuriuos renkame
  3.1. Įmonė renka ir tvarko Pirkėjo asmens duomenis, kuriuos jis pats pateikia, lankydamasis ir užsakydamas prekes internetinėje parduotuvėje www.good-price.lt, arba užsisakydamas prekes kitu būdu, pavyzdžiui telefonu ar fizinėje parduotuvėje adresu Tiekimo g. 4, Panevėžys: vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, telefono numeris, pristatymo būdas, bei duomenys, susiję su apmokėjimu, tai apmokėjimo būdas, atsiskaitomosios sąskaitos numeris, asmens kodas (tik jei pats pirkėjas nurodo atlikdamas mokėjimo pavedimą . Pažymime, jog Jūs duomenis pateikiate papildomai savo iniciatyva, registruodamiesi, užsakydami ir/ar apmokėdami už prekes. Taip pat saugome vaizdo duomenis, kuriuos užfiksuoja vaizdo stebėjimo įranga mūsų fizinėje parduotuvėje adresu Tiekimo g. 4, Panevėžys. Vaizdo įrašas įmonei aktualus tik dėl Pirkėjų saugumo.
  4.2. Kliento nurodyti asmens duomenys yra saugomi Įmonės bei Kliento bendradarbiavimo laikotarpiu (prekių teikimo metu) ir 5 (penkis) metų nuo šio laikotarpio pabaigos. Duomenys gali būti saugomi trumpiau, jeigu tam nėra jokio teisinio pagrindo.
  4. Asmens duomenų tvarkymo tikslai
  4.1. UAB Satora asmens duomenis tvarko teisėtai, sąžiningai ir skaidriai, taip, kaip tai numato įstatymai.
  4.2. Asmens duomenys tvarkomi pirkimo-pardavimo įforminimo ir įvykdymo tikslu. Kad Įmonė galėtų parduoti Pirkėjui užsakytas prekes, reikalingi Pirkėjo asmens duomenys. Jei Pirkėjas nepateikia savo asmens duomenų, Įmonė negali parduoti prekių. Taip pat asmens duomenis įpareigoja tvarkyti Lietuvos Respublikos teisės aktai reglamentuojantys vykdomus atsiskaitymus internetu, bei buhalterinės apskaitos tvarkymą.
  4.3. Siekiant Pirkėjui suteikti palankesnes galimybes naudotis internetinės parduotuvės www.good-price.lt paslaugomis, Įmonė tvarko asmens registracijos duomenis.
  4.4. PAŽYMIME, kad Pirkėjas visada gali nesutikti su asmens duomenų tvarkymu ir/ar atsisakyti, kuris yra vykdomas Pirkėjo sutikimo pagrindu. Tačiau be privalomų duomenų užsakymui įgyvendinti, pabaigti pirkimo nėra galimybės, nes Įmonė negali tokio užsakymo įvykdyti.
  5. Duomenų subjekto teisės
  5.1. Pirkėjas turi teisę gauti informaciją kaip yra tvarkomi jo asmens duomenys ir kokie asmens duomenys yra sukaupti.
  5.2. Turi teisę prašyti, kas jo asmens suomenys būtų ištaisyti ar patikslinti, jei jie buvo neteisingi ar netikslūs.
  5.3. Pirkėjas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą naudoti jo asmens duomenis toliau.
  5.4. Pažymime, kad atitinkami veiksmai, kuriais yra įgyvendinamos aukščiau nurodytos Naudotojų teisės, bus atliekami kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip po 1 (vieno) mėnesio nuo Jūsų kreipimosi dienos. Atsivelgiant į prašymų sudėtingumą ir jų skaičių, laikotarpis gali būti pratęsiamas Tokiu atveju Įmonė per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo informuoja Naudotoją apie tokį pratęsimą, kartu pateikdama vėlavimo priežastis.
  6. Asmens duomenų tvarkymas rinkodaros tikslais
  6.1. Įmonė, turėdama Pirkėjo sutikimą, turi teisę Pirkėjui siųsti Tiesioginės rinkodaros pranešimus ir naujienlaiškius elektroniniu paštu ir/arba trumpąją SMS žinute.
  6.2. Pirkėjas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti Įmonei duotą sutikimą (-us) tvarkyti jo Asmens duomenis Tiesioginės rinkodaros tikslais.
  6.3. Pirkėjo asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu yra saugomi iki Pirkėjo pateikto atsisakymo gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus.
  6.4. Norėdamas atsisakyti gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus, Pirkėjas turi rašyti elektroninį laišką adresu ofisas@satora.lt.lt arba skambinti telefonu +370 676 14979 ir nurodyti, kad nepageidauja gauti elektroninių laiškų ir/arba SMS žinučių;
  7. Asmens duomenys ir tretieji asmenys
  7.1 Asmens duomenys yra perduodami tik toms trečiosioms šalims, su kuriomis Įmonė yra sudariusi sutartis, ir tik tie duomenys, kurie yra būtini paslaugai įvykdyti. Įmonė Pirkėjo asmens duomenis gali perduoti šiems partneriams: kurjerių paslaugas teikiančioms įmonėms, kurios pristato prekes Pirkėjo nurodytu adresu, finansines paslaugas teikiančioms įmonėms su kuriomis sudaromos prekių įsigijimo išsimokėtinai sutartys, garantinio aptarnavimo paslaugas teikiančioms įmonėms, rinkodaros ir marketingo paslaugas teikiančioms įmonėms.

  Šios Privatumo nuostatos galioja nuo 2018 m. gegužės 25 d. Bet kokie Privatumo nuostatų pasikeitimai bus skelbiami ir viešai matomi Įmonės Internetinės parduotuvės svetainėje www.good-price.lt